Elevlogg och extra anpassningar

Två mycket lika funktioner men med olika ingångar och olika syften.

Se mer om elevloggen här.

Och mer om extra anpassningar här.

Diskussionsfrågor elevlogg

  • Hur kan elevloggen användas?
    • Avseende ”elevinlägg” (eleven gör själv inlägg i sin logg)
    • Avseende typerna ”Bedömning” och ”Överenskommelse” (görs av lärare)
  • På vilka sätt kan elevloggen användas i utvecklingssamtalet?

Diskussionsfrågor extra anpassningar

  • Hur/vem lägger till extra anpassningar för en elev och när görs detta? Behövs det rutiner kring det, varför?
  • Hur formuleras de extra anpassningarna så att de är lätta att förstå för både elev, personal och vårdnadshavare?
  • Behöver vi på skolan aktivera funktionen att BankID-inloggning krävs för åtkomst till de extra anpassningarna?
  • Hur jobbar vi vidare med särskilt stöd för våra elever när extra anpassningar inte räcker till?

Fördjupning om extra anpassningar och särskilt stöd

Specialpedagogiska skolmyndigheten har en bra onlineutbildning om just extra anpassningar.

För vidare arbete med Särskilt stöd och åtgärdsprogram i Vklass, kan du läsa mer om modulen för särskilt stöd i Vklass.