Närvaro och frånvaro

Närvarohanteringen i Vklass är för många skolor en central funktion. Den består av närvaroregistrering (lektionsnärvaro) samt frånvaroanmälan.

Registreringen av själva lektionsnärvaron nås via schemat och förutsätter att där finner lektioner. Det är lektionsnärvaron som ligger till grund för statistik som sedan kan följas upp.

Frånvaroanmälan görs i huvudsak av vårdnadshavare eller myndiga elever. Anmälningarna ligger som förvald frånvaro vid närvaroregistreringen på lektioner samt som information till undervisande lärare på startsidan.

Gör gärna quizzen om frånvaro för att testa dina kunskaper!

Ledighetsansökan

Utöka gärna funktionerna kring närvaro/frånvaro med att aktivera ledighetsansökan på skolan. Denna gör att vårdnadshavare kan söka om ledighet för sitt barn och mentor/rektor kan bevilja ansökan som då direkt går in som föranmäld frånvaro under sökt period.

Läs mer om ledighetsansökan.

Övningar

  • Du kommer i ett samtal med en elev fram till att eleven felaktigt fått frånvaro på en tidigare lektion. Ändra detta!
  • Du sitter i samtal med en annan elev i din klass om hur det går i skolan och elevens närvaro kommer på tal. Öppna ”matrisvyn” över elevens frånvaro för att använda i diskussionen.
  • Hur kan man analysera översikten nedan? Diskutera med en kollega.

Diskussionsfrågor

  • Orsak till frånvaro skall av integritetsskäl inte registreras. Det fritextfält som finns kopplat till närvaroregistreringen rekommenderar vi av denna anledning att man stänger av. Det kan trots detta finnas önskemål från en del lärare om att skriva orsak till frånvaro. Hur resonerar ni kring detta?
  • Det finns en viktig skillnad mellan anmäld frånvaro och registrerad närvaro/frånvaro. Diskutera detta gemensamt så att ni är överens om vad som gäller.
  • Hur skapar ni rutiner på skolan för att alla lärare ska ha tid att registrera lektionsnärvaro? Hur kan ni använda ”heldagsregistrering” kontra. registrering av enskilda lektioner?
  • Hur arbetade ni med detta innan ni skaffade Vklass? Vilka blir de stora skillnaderna?