1. Home
  2. Grundkurs grund- och gymnasieskola
  3. Bedömning och dokumentation

Bedömning och dokumentation

Det finns många funktioner för bedömning/omdömen och dokumentation av elever/verksamhet i Vklass. Hur förhåller sig dessa funktioner till varandra och hur väljer vi bland dem? Viktigt är att stänga av de funktioner som inte används och försöka använda valda funktioner på ett likvärdigt sätt på hela skolan.

Titta igenom kapitlen under denna sektion för att fördjupa dig i de olika funktionerna. Återkom sedan till denna sida för en övergripande diskussion om bedömning/omdömen i Vklass.

Gör gärna quizzen om bedömnings-/omdömesfunktioner för att testa dina kunskaper!

Diskussionsfrågor

  • Kunskapskravsmatriser, Bedömningsmatriser, Elevlogg, Extra anpassningar och Hittills uppnådda mål eller IUP. Hur skiljer sig dessa åt och vilken/vilka av dessa kommer ni ha störst nytta av?
  • Hur kan man använda elevens resultatsida i utvecklingssamtalet?
  • Självskattningar i matriser och elevloggen, två funktioner där eleverna kan vara aktiva i reflektioner kring sitt lärande. Har ni tips/tankar/idéer om arbetssätt för elevdelaktighet?