Elevloggen

Elevloggen kan användas för att löpande kommunicera information till en enskild elev och vårdnadshavare. Det handlar oftast om bedömningar/överenskommelser relaterade till elevens skolarbete och utveckling. Elevloggen kan också användas som en ersättare för eller ett komplement till elevens framåtsyftande planering.

Tidigare fanns extra anpassningar i elevloggen. Dessa är nu flyttade till en egen funktion.

Eleven kan själv göra inlägg i elevloggen. Detta för t.ex. reflektioner kring lärandet, metalärande, eller som en del av den framåtsyftande planeringen i t.ex. ett elevlett utvecklingssamtal.

Inlägg i elevloggen kan göras av undervisande lärare (kurs-/ämneslärare), mentor/klasslärare, specialpedagog, rektor/administratör, kurator, studie- och yrkesvägledare etc. Ett inlägg kopplas alltid till en undervisningsgrupp (ämne/kurs). Valfritt kan ett inlägg även kopplas till en pedagogisk planering.

I översiktsvyerna så markeras de olika typerna av inlägg med olika färger. Inlägg gjorda av eleven själv är gula, överenskommelser är blå och bedömningar är gröna.

När man skriver elevloggsinlägg så finns en knapp ”bedömningshjälp”. Där kan man infoga fraser, standardtexter och malltexter i inlägget med några få knapptryck. Som ett extra stöd i skrivandet.

Alla inlägg som görs i elevloggen kan kommenteras och diskuteras av eleven och berörda lärare/personal.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles