1. Home
  2. Närvarohantering
  3. Skillnad på anmäld frånvaro och faktisk frånvaro

Skillnad på anmäld frånvaro och faktisk frånvaro

För att frånvaroanmälan och systemet för närvaroregistrering ska fungera finns två olika typer av frånvaro. Anmäld frånvaro och faktisk frånvaro. Den anmälda frånvaron är inte underlag för statistik och rapporter, utan rapporter kan endast tas ut baserat på faktisk frånvaro.

Anmäld frånvaro

Den anmälda frånvaron är just en anmälan, ett förhandsbesked, om att eleven kommer att vara borta från skolan under en bestämd period. Anmälan om frånvaro kan följande roller göra:

  • Förälder/vårdnadshavare
  • Myndig elev
  • Klassföreståndare/mentor
  • Administratörer

Anmälan kan göras via telefon (automatisk telefonsvarare) eller via webben. Anmälan kan avse Giltig frånvaro, Ogiltig frånvaro eller Annan aktivitet. Vårdnadshavare/elev kan endast anmäla Giltitg frånvaro (oftast sjukanmälan).

När man anmält en elev som frånvarande så kommer alla lärare som registrerar närvaro på lektioner under given tidsperiod att automatiskt se att eleven är frånvaroanmäld. I listan över elever i närvaroregistreringen på en lektion så är eleven direkt markerad som frånvarande.

Viktigt att poängtera är att en anmälan om frånvaro är just detta. Det är inte ett underlag för statistik och uttag av elevens faktiska frånvaro.

Faktisk frånvaro

För att en elev ska kunna få frånvaro så måste detta registreras på en lektion. Det görs genom att läraren går in på sitt schema, för musen över en lektion och väljer ”Registrera närvaro”. Det kan även göras via heldagsregistrering som läraren kommer åt via schemat och klick på datumet ovanför lektionerna.

När läraren går in och ska föra närvaro så kommer de elever som är anmälda som frånvarande att automatiskt vara markerade som det. Läraren har här möjlighet att göra ev. ändringar i alla elevers närvaro/frånvarostatus. Den faktiska frånvaron och närvaron på lektionerna sparas först när läraren klickat på knappen ”Registrera närvaro”.

Den faktiska närvaron/frånvaron är det som ligger till grund för rapporter och statistik i Vklass. Har lärarna på skolan inte varit inne via schemat och bekräftat närvaro/frånvaro på lektionerna kommer inte faktisk närvaro/frånvaro finnas.

Inställningar på skolan

Skolan kan göra inställningar som begränsar hur långt framåt och bakåt i tiden lärare, myndiga elever och vårdnadshavare får anmäla och ändra i anmäld frånvaro. Om en vårdnadshavare och/eller lärare har problem att ändra frånvaro bakåt i tiden eller anmäla frånvaro längre fram i tiden beror detta sannolikt på dessa inställningar. Kontakta ansvarig administratör på skolan för vidare hjälp.

Vanliga frågor

Kan jag se vem som gjort frånvaroanmälan?

Ja som admin går det. Sök upp eleven i Skoladmin och titta under fliken Anmäl frånvaro. Där får du även telefonnummer till den som anmält frånvaron om det skett via telefon.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles