Utredning och frågeformulär

Det första steget i ett elevärende om särskilt stöd är utredningen och den pedagogiska kartläggningen. Det man i huvudsak gör är att koppla och skicka ut frågeformulär samt dokumentera resultaten av utredningen.

Frågeformulären är en del av kartläggningen. Vilka formulär som finns hos en huvudman varierar då det är huvudmannen som beslutar om vilka formulär som finns och exakt vilka frågor som varje formulär innehåller. Hur formulär skapas förklaras här. Generellt brukar det finnas formulär med:

  • Frågor till undervisande personal
  • Intervjufrågor till vårdnadshavare
  • Intervjufrågor till elever

Se mer i särskilt stöd filmen om hur du gör för att koppla och skicka ut frågeformulär.

Läs också mer om hur lärare gör för att svara på frågeformulär.

Efter undervisande personal och andra berörda återkommit med svar på deras respektive tilldelade formulär börjar den som är ansvarig för elevärendet att sammanfatta svaren på frågeformulären. Ett tips är att använda översiktsvyn över alla svar och kopiera-klistra in delar av svar och därefter eventuellt formulera om dem till en sammanhängande text.

Diskussionsfrågor

  • Har alla som är ansvariga för att driva elevärenden framåt koll på vilka frågor som finns i era olika frågeformulär?
  • Hur organiserar ni svar på frågor till elev och vårdnadshavare? Intervjuer? Vem ska i huvudsak vara ansvarig för att detta blir gjort?
  • Är lärarna på skolan utbildade i hur de ska hantera när de får ett frågeformulär skickat till sig? Förutom hur de klickar i systemet, vad mer behöver de känna till? Har ni någon policy om hur lång tid lärarna får på sig att besvara formulär?
  • Vad bör man särskilt tänka på när man skriver sammanfattningen av personalens svar på frågeformulären?