Uppföljning av dokumentation

Du hittar all dokumentation som dina elever gör ute på arbetsplatserna i dokumentationsflödet.

Genom att filtrera flödet kan du få ut dokumentation för en enskild elev eller flera elevers dokumentation blandat. Flödet kan även skrivas ut via webbläsarens vanliga utskriftsfunktion.

Som lärare kan du löpande kommentera (ge feedback) på elevernas inlägg. Även handledare och eleven själv kan kommentera på varje inlägg.

Om du som lärare lägger in Uppgifter kopplade till en elevs praktikperiod så kan eleven koppla dokumentation till dessa uppgifter samt självskatta sin insats. Via praktikperiodens detaljsida får du därefter en översikt över periodens uppgifter, hur eleven dokumenterat genomförandet av uppgifterna samt elevens självskattning. Ett utmärkt underlag för diskussion under trepartssamtalet!

Diskussionsfrågor

  • Hur ofta och hur mycket bör du ge eleverna feedback på deras inlägg?
  • Hur uppmuntrar du eleverna att göra dokumentationsinlägg? Hur uppmuntrar du dem till att skriva reflektioner kring sitt lärande i dokumentationsinläggen?
  • Hur ser du på handledarens roll i dokumentationen? Vad kan du ställa för förväntningar på elevernas handledare?
  • Hur kan ni lägga upp ett trepartssamtal utifrån översikten kring uppgifter, dokumentationsinlägg och elevens självskattningar?