1. Home
  2. Kurs och införandestöd Vklass Praktik
  3. Starta igång nya praktikperioder

Starta igång nya praktikperioder

I Vklass Praktik är det varje lärare som lägger in praktikperioderna för sina egna elever. Hur detta går till kan du läsa mer om här.

Förutom den grundläggande informationen om en praktikperiod, dvs start- och slut samt vilken elev som ska vara på vilket företag med vilken/vilka handledare så kan man även koppla mål och uppgifter till praktikperioden. Syftet med mål och uppgifter är att ge eleven och handledaren en tydlig bild av vad som förväntas av eleven på företaget. Läs mer om dessa i nästa del av kursen (Uppföljning av dokumentation).

Diskussionsfrågor

  • Om du som lärare lägger in praktikperioder i förväg så kan elev och handledare se varandras kontaktuppgifter i förväg (om de loggar in i Vklass Praktik). Vad ser du för fördelar & nackdelar med detta?
  • Hur hjälper du som lärare handledare att komma igång med Vklass Praktik?
  • Vad har du för förväntningar på dina elevers handledare avseende deras aktivitet i Vklass Praktik?