Kriteriematriser

Kriteriematriserna finns för grundskolans alla stadier, gymnasiets kurser, SFI, särskolan, träningsskolan och specialskolan. Matriserna kopplas automatiskt till kursen/ämnesgruppen och följer kunskapskraven så som de står skrivna i kursplanerna från Skolverket och kan inte modifieras. Kopplingen sker med automatik baserat på kurskod/ämneskod. Bedömning i matriserna görs i form av en färgmarkering i respektive ruta. Färgerna röd, gul eller grön kan användas samt med en fritextkommentar. Detta gör att kriteriematriserna kan användas både för den summativa och formativa bedömningen på skolan.

Som undervisande lärare når du kunskapsmatriserna via Mina ämnen/kurser, välj en grupp och klicka sedan på Resultat > Kriteriematris (observera att skolan först måste aktivera funktionen). En mentor/klasslärare kan se sammanställning av alla matriser via Min klass, antingen för hela klassen eller för en enskild elev. Se filmen för mer instruktioner.

Om man jobbar i grundskolan så finns varje ämnesmatris för flera årskurser. Den årskurs där du senast gjort en bedömning är den förvalda. Det innebär att första gången du öppnar matrisen, så kan fel årskurs vara förvald. Du ändrar årskurs i listan uppe i högra hörnet i matrisvyn.

Skolan kan som en central inställning välja om man vill att bedömningarna publiceras direkt eller vid av läraren givet tillfälle, denna inställning gör en administratör på skolan. Bedömningen i en kriteriematris följer eleven i ämnet genom hela elevens skolgång vilket underlättar vid överlämningar mellan stadier eller när lärare tar över grupper.

En annan inställning är möjligheten att aktivera kriteriekoppling till planeringar och uppgifter. Med detta så kan man göra delbedömningar av planeringar/uppgifter som slår igenom i kriteriematrisen för hela ämnet/kursen.

Har man valt att aktivera selektiv publicering av kriteriematriser under skolkonfigurationen, gäller följande. Klicka här

NO och SO i grundskolan
Har du en ämnesgrupp för blocket NO eller SO kommer du se en kriteriematris för årskurs 3.  Denna är en sammanslagning av kriteriematriserna för respektive ämne i blocken NO och SO (kemi, fysik, biologi i NO och geografi, samhällskunskap, historia, religion i SO), vilket kunnat göras eftersom kunskapskraven för varje enskilt ämne i blocken är exakt desamma. För årskurs 6 och 9 är dock kunskapskraven olika för varje ämne. För att se kriteriematriserna för varje ämne i SO/NO i åk 6 och 9 krävs därför ämnesgrupper för varje ämne.

Film

Transkriberad text

Kriteriematriser är en modul i Vklass som grundskolor kan aktivera.
En skillnad mot de bedömningsmatriser som finns i Vklass är kunskapsmatrierna låsta för redigering och elever kan inte självskatta sig i dessa matriser.
I ska i den här filmen visa hur du som lärare i grundskolan kan använda matriserna samt få en sammanställning över kunskapsläget.
Vi ska börja visa hur ämneslärare kan använda kunskapsmatriserna.
Klicka på Mina ämnen och en grupp och sedan på Resultat och kriteriematriser
Denna funktion dyker endast upp om skolan aktiverat funktionen samt att det finns en giltig ämneskod inlagd i gruppen. Tex SV för svenska.
Här ser du matrisen i det ämne du undervisar.
Detta är matrisen för kunskapskraven i 4-6 där också betygsstegen syns.
Du kan självklart ändra inställningarna för andra stadier. I åk 1-3 är det självklart inga betygsteg.
Klicka på Byte av vy för att se en minatyr av alla matriser.
Och klickar du på översikt kan du se statistik vilka kunskapskrav eleverna uppnått.
När du kommer i systemet får du upp en klassöversikt med alla elever och alla kunskapskrav
Du kan klicka för att ge samma bedömning till alla elever på en gång.
Du kan välja mellan grönt, rött och gult eller ha kvar den vita färgen.
Håller du musen över ser du det aktuella kunskapskravet.
Klickar du på eleven ser du elevens individuella matris.
Här kan du också klicka i matrisen samt skriva en kort kommentar kopplat till alla kunskapskrav i ämnet.
Glöm inte att spara matrisen när du är klar med bedömningen.
Varje gång du sparar skapas en ny matris för att se historiken. Klicka på rullmenyn för att se tidigare bedömningar.
Du kan även se bedömningar som andra lärare gjort som tidigare undervisat eleven.
Du ser när och vem som gjort bedömningen.
Nu ska vi se hur klasslärare kan se sammanställningar av matriserna.
Klassläraren klickar på Min klass
För att se hela klassen klickar man på Omdömen och sedan på kriteriematris.
Här ser du alla ämnen, kan klicka på ämnet för att få samma vy som ämnesläraren, samt på översikt för att ta del av statistik.
Du kan även se elevens alla matriser genom att klicka på Info och resultat på varje elev.
Här ser du en samlad bild med eventuella omdömen och närvarostatistik.
Man ser även en minatyr av matrisen i varje ämne. Den visar om det finns många rödmarkerade fält samt hur många fält E, C, A som klickats.
För att se matrisen i detalj klickar på ämnet.
Här ser du olika resultat samt även bedömningar i matrisen.
Här ser du ämneslärarens bedömningar och eventuella kommentarer i olika stadier.
Nu ska vi visa hur eleverna kan se sammanställningar av matriserna.
Eleven klickar på Mitt hem och sedan på resultat.
Här ser eleven samma översikt som klassläraren kan se.
Matriserna visas precis som tidigare som miniatyrer.
Klickar man på ämnet ser man matrisen i detalj.
Nu är vi inne som lärare igen
Kunskapskravmatriser är en modul som grundskolor kan använda för den summativa och även formativa bedömningen
Genom att använda matriserna kan skola säkerställa att elever bedöms efter de nationella kunskapskraven och inget annat.
Ifyllda matriser underlättar även vid överlämningar för att få koll hur en tidigare lärare bedömt på en elev.
Om er skola vill använda matrisen är det viktigt att man enas hur funktionen ska användas.
Det finns många viktiga frågor som arbetslag och ämneslag kan diskutera.
Kontakta Vklass om du har frågor eller vill veta mer hur man kommer igång med kriteriematriser i Vklass.

Vanliga frågor

Hur är raderna/kraven uppdelade i matriserna?

Skolverkets kunskapskrav är konsekvent uppdelade meningsvis. Detta då vi som systemleverantör vill göra så lite tolkning som möjligt av innebörden i texten men ändå erbjuda någon form av uppdelning. Uppdelningen innebär att det ibland kan förekomma tomma rutor på någon av nivåerna E, C eller A. Skolverkets styckesindelning syns i matriserna med tjockare streck mellan de rader där en styckesbrytning finns.

Matrisen i mitt ämne saknas!

Säkerställ att din ämnesgrupp/kurs är kopplad till rätt kurskod. Detta kan du göra i gruppen/kursen under knappen Redigera. Kurskoderna hittar du på Skolverkets hemsida. Vanligen hämtas dessa koder med automatik från ert elevregister och du kan därför behöva be en administratör om hjälp.

Hur får jag in grundsärskolans matriser?

Du kan läsa mer om hur du kopplar en undervisningsgrupp till grundsärskolans ämnen och därmed ges möjlighet att göra bedömningar i grundsärskolans matriser.

Bakgrundsfärgerna kommer inte med när jag skriver ut matrisen!

I utskriftsinställningarna i din webbläsare som dyker upp när du väljer att skriva ut så behöver du kryssa i valet ”skriv ut bakgrundsgrafik”. Exakt formulering och hur det ser ut varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Ofta finns valet under ”avancerade inställningar”.

Kan en klasslärare/mentor se och göra bedömningar i matriserna?

Ja, en klasslärare/mentor har behörighet att se och göra bedömningar i alla ämnen. Alla ändringar som görs i en matris loggas med namn och datum/tid.

Jag ser fel årskurs i Kriteriematrisen för mitt ämne.

I matrisen går det att byta årskurs. De flesta matriser finns för åk 3, 6 och 9. Den årskurs du senast valt kommer vara förvald nästa gång du öppnar matrisen.

Updated on 12 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles