1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Utvecklingssamtal – personal

Utvecklingssamtal – personal

Denna artikel visar hur personal i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor administrerar funktionen utvecklingssamtal. Både hur man lägger ut bokningsbara tider samt förbereder och dokumenterar samtalet. Vårdnadshavarare och myndiga elever kan sedan boka dessa tider samt kan förbereda samtalet utifrån en skolgemensam frågemall, hur denna mall fungerar visas här.

Lägga ut tider för utvecklingssamtal

Observera, om du jobbar inom grundskola och gymnasium måste du först gå till den nya sidan för att nå funktionen. Detta gör du via Min klass > Utvecklingssamtal. Klicka på ”Gå till nya sidan för utvecklingssamtal”. Detta gäller ej pedagoger på förskola.

Via menyvalet Utvecklingssamtal kan personal och pedagoger lägga ut tider för flera klasser eller för enskilda elever. Alla tider görs tillgängliga för klasser/avdelningar (Tillgängligt för*). Observera att du endast kan lägga ut tider för klasser/avdelningar som du är kopplad till. Har du högre behörighet gäller ej föregående mening.

När du valt klasser kan du i nästa fält (Boka för) välja ut elever/barn i de valda klasserna. Görs detta innebär det att enbart vårdnadshavare till dessa barn kan boka de utlagda tiderna. Väljer du inga barn i fältet Boka för är tiderna tillgängliga för alla vårdnadshavare i den klassen/avdelningen du valt.

När du valt klasser (och eventuellt för utvalda elever) väljer du datum, tid och längd för de utvecklingssamtal som ska kunna bokas av vårdnadshavare. När du klickar på Lägg till är tiden bokningsbar, klickar du på Lägg till flertaget gånger kommer du skapa samtalstider efter varandra. Tex 13:00, 13:30, 14:00, 14:30… Detta utan att ändra i tidsfältet för varje samtalstid.

Boka tid direkt för enskild elev/barn

Om du valt en klass, en tid och sedan väljer ett barn i fältet Boka för kommer denna tid automatisk kopplas till eleven och dess vårdnadshavare. Tiden syns då även för vårdnadshavarna direkt.

Alla lediga samt bokade tider syns i en veckovy under Mina tillgängliga tider. På bilden nedan visas tre lediga/bokningsbara tider 9/12. Klockan 15:30 visas dessutom ett redan bokat samtal för eleven/barnet Emil.

Dokumentation kopplat till utvecklingssamtalet – flikarna INNAN, UNDER och EFTER

När ett utvecklingssamtal har bokats, antingen genom vårdnadshavare, personal eller myndig elev, finns möjlighet att dokumentera direkt i Vklass samt ta del av relevant information om eleven/barnet. Dokumentation görs av personal, det finns även möjlighet för elever på grundskola och gymnasium samt vårdnadshavare på förskola att förbereda samtalet. Dessa förberedande frågor bygger på gemensamma mallar som varje skola/förskola skapar via administrationsportalen.

Fliken INNAN

Förutsatt att skolan skapat gemensam mall för utvecklingssamtalet kommer frågorna i denna mall kunna besvaras efter att ett samtal har bokats i Vklass:

  1. På förskolor och fritidshem är det enbart vårdnadshavare som besvarar dessa frågor.
  2. På grundskolor, gymnasium och vux är det istället eleven som besvarar vissa frågor medan deras vårdnadshavare kan komplettera med svar i egna textfält.

Klickar du på fliken INNAN kan du välja vem samtalet gäller för. Ifylld självskattning från eleven och/eller besvarade frågor från vårdnadshavare syns direkt, du kan även klicka på den gröna ikonen i nedre hörnet för att se dokumentation från tidigare utvecklingssamtal. Utöver de besvarade frågorna kan pedagogen också bifoga filer.

Övrig information för pedagoger på grundskola och gymnasieskola

Förutsatt att skolan använder funktionerna IUP eller Hittills uppnådda mål kommer pedagoger även se senaste omdömen. Även betyg och närvarostatistik syns för pedagogen tillsammans med dokumentation från tidigare samtal.

Övrig information för pedagoger på förskola och fritidshem

För pedagoger på förskola ser man istället barnets individuella dokumentationer i Vklass under fliken innan.

Förtydligande

Dokumentationerna man noterar under; Dokumentation, i Utvecklingssamtal, när/om man klickar på knappen; Visa Fler, är de Dokumentationer som barnet har en koppling* till.

Knappen; Visa Fler

* Med koppling avses den relation som barnet har till Enhet, alltså Förskolan, och Avdelning (Ex. Älgen). Dessutom ser VH, och Personal, de Dokumentationer som barnet, ev., är enskilt taggad på.

Dokumentation där barnet är enskilt taggad som deltagare

Flikarna UNDER och EFTER

i Samband med utvecklingssamtalet kan pedagoger dokumentera direkt i Vklass via fliken UNDER. Dokumentationen görs i textfält som endast personal och elever på grundskola/gymnasium kan dokumentera i. Frågorna som besvaras baseras på den skolgemensamma mall som först skapats i administratörsportalen. Utöver textfrågor kan pedagoger koppla filer och länkar till utvecklingssamtalet.

Fliken UNDER kan nås av alla användare med högre behörighet.
Däremot kan andra personer, än ansvarig pedagog för själva utvecklingssamtalet, inte redigera textfälten i denna flik. Följande riktlinjer gäller, i nuläget, för hur länge ansvarig pedagog kan skriva i textfälten kopplade till fliken; Under.

Utvecklingssamtalet kan ansvarig pedagog hantera 6 dagar före inbokad tid.

Utvecklingssamtalet kan ansvarig pedagog hantera 30 dagar efter inbokad tid.

Överenskommelser
Överenskommelser som registreras under utvecklingssamtalet blir också synliga under elevens resultatsida under elevloggen.

Fliken EFTER syftar till att sammanställa genomförda utvecklingssamtal med möjlighet till återkoppling. Tidigare besvarade frågor från den skolgemensamma mallen sammanställs. Slutligen finns ett kommentarsfält där du som pedagog kan dokumentera och sammanfatta utvecklingssamtalet.

Utvecklingssamtalet dyker upp i fliken ”EFTER” nästkommande dag. I praktiken blir det åtkomligt under fliken ”EFTER” fr.o.m. kl. 00:00 denna dag.

Info. gällande: Kommentarsfält där du som pedagog kan dokumentera och sammanfatta utvecklingssamtalet.

Kommentarsfält under fliken; Efter


Även Vårdnadshavarna kan skiva i de textfält som görs tillgängliga under fliken; Efter.

Vilket har sitt ursprung enligt följande.
Eftersom textfälten är tillgängliga för Lärare och Elev under fliken; Efter. Där tanken/syftet är att Lärare och Elev, ska kunna föra/ha en dialog med varandra beträffande det som man kom fram till/överens om under Utvecklingssamtalet.

Det är här Vårdnadshavarna kommer in i bilden.

Berörda Vårdnadshavare gäller de som har barn i Förskolan. Anledningen är, när man skärskådar funktionen, fullt logisk, samt rimlig, och den är som följer.

Eftersom Barn i Förskolan aldrig loggar in i Vklass, vilket Elever gör (i princip Dagligen). Är det Vårdnadshavarna, i Förskolan, vilka axlar den roll som Eleverna har i Skolan.

Dvs! Det är Vårdnadshavarna som för konversationen, av det man kom fram till under Utvecklingssamtalet, med den Pedagog som genomförde samtalet med Barnets Föräldrar.

Bra att känna till! Här kan det upplevas?! Att Vårdnadshavarna i Förskolan Korrigerar/Redigerar det som Pedagogen skrivit.
Men! Det är inte så att Vårdnadshavarna Raderar det Pedagogen skrivit från/ur Vklass. Utan samtliga dialoger/replikskiften som företas av parterna (Pedagog och Vårdnadshavare) Lagras/Sparas i Utvecklingssamtalet.
Viktigt! Dessa konversationer är Enbart åtkomliga för Pedagogen. I vilken Pedagogen kommer åt samtlig kommunikation, under det namn, samt tidpunkt, som framträder genom en klickbar text under Textfältet(en).

Denna, s.k. , konversationshistorik ser ut på följande sätt.

Versionshistorik, Kommentar

Genom att klicka på Plustecknet [+] , beläget längst till höger på respektive tidpunkt, ges man möjlighet att notera/se vad respektive dialog/konversation består av. Se exempel nedan.

PlustecknetExpanderade Dialoger, efter klick på Plustecknet, som de noteras


Vanliga frågor

Vad händer med den information som skrivits om ett utvecklingssamtal bokas av?

– Det som VH skriver in under fliken; ”Innan”, följer INTE med till den nya tiden om tidpunkten för samtalet ändras?! ¤¤¤ Dagen efter, eller senare, att det skulle genomförts. ¤¤¤

Ex. Samtalet skulle genomförts kl. 09:00 de 31:a Oktober. Men! Läraren blir sjuk och hinner INTE skapa en ny tid förrän efterföljande dag, eller senare, för Eleven.
Då hinner den aktuella tiden för Utvecklingssamtalet passera genom hela förloppet, vilket är att det är redigerbart under samtalets innevarande dag, och det blir ett Helt Nytt Samtal fr.o.m. kl. 00:00 efterföljande dag (1:a November).
Detta samtal är då helt blankt på ifylld information för Elev och Vårdnadshavare.
Vilket rent Praktiskt innebär. Då kommer Elev och VH notera en tid under fliken; ”Innan”, samt fliken; ”Under”, och en annan under fliken; ”Efter”. Där den första tiden, den som avbokades efter tilltänkt dag, visas/återfinns under fliken ”Efter”.

Men! Hinner läraren boka om tiden innan ovan beskrivna förfarande inträffat?!
Då gäller följande – ”Om Läraren hinner avboka och omboka tider under den innevarande dagen (eller tidigare), för det tilltänkta Utvecklingssamtalet, då har texten kommit tillbaka i den nya, ombokade, tiden för Elev och VH!”

Problemet uppstår om man behöver skapa en helt ny tid vid ett senare tillfälle?! Därför att man inte har möjlighet under innevarande, eller tidigare, dag att boka om tiden. Då kommer Elev och VH behöva fylla i allt igen.

Hur länge har en ansvarig Lärare/Pedagog för själva utvecklingssamtalet möjlighet att redigera information under fliken; Under?

Innan samtalet kan ansvarig Lärare, för själva utvecklingssamtalet, hantera detta 6 dagar före inbokad tid.
Sedan en tid tillbaka har vi implementerat en 30 dagars (innan var det sju dagar) respit när det gäller ansvarig Lärare; s, för själva utvecklingssamtalet, åtkomst att redigera information under fliken; ”Under” efter inbokad tid.

Klicka dig vidare till sidan som visar administratörsportalen där skolans mall skapas. Där listas vanliga frågor kopplat till funktionen.

Updated on 31 maj, 2023

Was this article helpful?

Related Articles