1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Utvecklingssamtal – personal

Utvecklingssamtal – personal

Denna artikel visar hur personal i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor administrerar funktionen utvecklingssamtal. Både hur man lägger ut bokningsbara tider samt förbereder och dokumenterar samtalet. Vårdnadshavarare och myndiga elever kan sedan boka dessa tider samt kan förbereda samtalet utifrån en skolgemensam frågemall, hur denna mall fungerar visas här.

Lägga ut tider för utvecklingssamtal

Observera, om du jobbar inom grundskola och gymnasium måste du först gå till den nya sidan för att nå funktionen. Detta gör du via Min klass > Utvecklingssamtal. Klicka på ”Gå till nya sidan för utvecklingssamtal”. Detta gäller ej pedagoger på förskola.

Via menyvalet Utvecklingssamtal kan personal och pedagoger lägga ut tider för flera klasser eller för enskilda elever. Alla tider görs tillgängliga för klasser/avdelningar (Tillgängligt för*). Observera att du endast kan lägga ut tider för klasser/avdelningar som du är kopplad till. Har du högre behörighet gäller ej föregående mening.

När du valt klasser kan du i nästa fält (Boka för) välja ut elever/barn i de valda klasserna. Görs detta innebär det att enbart vårdnadshavare till dessa barn kan boka de utlagda tiderna. Väljer du inga barn i fältet Boka för är tiderna tillgängliga för alla vårdnadshavare i den klassen/avdelningen du valt.

När du valt klasser (och eventuellt för utvalda elever) väljer du datum, tid och längd för de utvecklingssamtal som ska kunna bokas av vårdnadshavare. När du klickar på Lägg till är tiden bokningsbar, klickar du på Lägg till flertaget gånger kommer du skapa samtalstider efter varandra. Tex 13:00, 13:30, 14:00, 14:30… Detta utan att ändra i tidsfältet för varje samtalstid.

Boka tid direkt för enskild elev/barn

Om du valt en klass, en tid och sedan väljer ett barn i fältet Boka för kommer denna tid automatisk kopplas till eleven och dess vårdnadshavare. Tiden syns då även för vårdnadshavarna direkt.

Alla lediga samt bokade tider syns i en veckovy under Mina tillgängliga tider. På bilden nedan visas tre lediga/bokningsbara tider 9/12. Klockan 15:30 visas dessutom ett redan bokat samtal för eleven/barnet Emil.

Dokumentation kopplat till utvecklingssamtalet – flikarna INNAN, UNDER och EFTER

När ett utvecklingssamtal har bokats, antingen genom vårdnadshavare, personal eller myndig elev, finns möjlighet att dokumentera direkt i Vklass samt ta del av relevant information om eleven/barnet. Dokumentation görs av personal, det finns även möjlighet för elever på grundskola och gymnasium samt vårdnadshavare på förskola att förbereda samtalet. Dessa förberedande frågor bygger på gemensamma mallar som varje skola/förskola skapar via administrationsportalen.

Fliken INNAN

Förutsatt att skolan skapat gemensam mall för utvecklingssamtalet kommer frågorna i denna mall kunna besvaras efter att ett samtal har bokats i Vklass:

  1. På förskolor och fritidshem är det enbart vårdnadshavare som besvarar dessa frågor.
  2. På grundskolor, gymnasium och vux är det istället eleven som besvarar vissa frågor medan deras vårdnadshavare kan komplettera med svar i egna textfält.

Klickar du på fliken INNAN kan du välja vem samtalet gäller för. Ifylld självskattning från eleven och/eller besvarade frågor från vårdnadshavare syns direkt, du kan även klicka på den gröna ikonen i nedre hörnet för att se dokumentation från tidigare utvecklingssamtal. Utöver de besvarade frågorna kan pedagogen också bifoga filer.

Övrig information för pedagoger på grundskola och gymnasieskola

Förutsatt att skolan använder funktionerna IUP eller Hittills uppnådda mål kommer pedagoger även se senaste omdömen. Även betyg och närvarostatistik syns för pedagogen tillsammans med dokumentation från tidigare samtal.

Övrig information för pedagoger på förskola och fritidshem

För pedagoger på förskola ser man istället barnets individuella dokumentationer i Vklass under fliken innan. De tre senaste dokumentationerna som kopplats till kategorin Utvecklingssamtal syns direkt. Saknas dokumentationsinlägg finns istället möjlighet att visa fler dokumentationer genom att klicka på Visa fler.

Flikarna UNDER och EFTER

i Samband med utvecklingssamtalet kan pedagoger dokumentera direkt i Vklass via fliken UNDER. Dokumentationen görs i textfält som endast personal och elever på grundskola/gymnasium kan dokumentera i. Frågorna som besvaras baseras på den skolgemensamma mall som först skapats i administratörsportalen. Utöver textfrågor kan pedagoger koppla filer och länkar till utvecklingssamtalet.

Fliken UNDER kan nås av alla användare med högre behörighet. För att hindra att annan person redigerar dessa fält kan man inte ändra text i efterhand, detta gäller även den som står som ansvarig för själva utvecklingssamtalet. Det innebär att man kan skriva i fälten kopplat till fliken under, men dagen efter är dessa låsta för vidare redigering.

Fliken EFTER syftar till att sammanställa genomförda utvecklingssamtal med möjlighet till återkoppling. Tidigare besvarade frågor från den skolgemensamma mallen sammanställs. Slutligen finns ett kommentarsfält där du som pedagog kan dokumentera och sammanfatta utvecklingssamtalet.

Vanliga frågor

Klicka dig vidare till sidan som visar administratörsportalen där skolan mall skapas. Där listas vanliga frågor kopplat till funktionen.

Updated on 19 mars, 2021

Was this article helpful?

Related Articles