1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Bedömningar i Vklass som stöd vid överlämning

Bedömningar i Vklass som stöd vid överlämning

–För skolor som använder den separata modulen Överlämningar finns en utförlig manual här

I Vklass finns ett flertal funktioner som stödjer pedagogernas löpande bedömning. Flera funktioner, såsom IUP och Kriteriematriser, följer Skolverkets mallar och texterna är hämtade från ämnes- och kursplaner. Andra funktioner, till exempel Elevloggen samt Bedömningsmatriser, lämnar i stället fritt för läraren att ge mer formativ bedömning.

Denna supportartikel går igenom hur bedömningar sparas i Vklass och vilka funktioner som framför allt stödjer överlämningar mellan lärare, klasser och skolor.

Bedömningsfunktioner i Vklass kan delas upp i två kategorier: bedömningar som primärt kopplas till aktuell undervisningsgrupp samt bedömningar som primärt kopplas till elev. Den praktiska skillnaden är följande:

Bedömningar som kopplas till undervisningsgrupp
Bedömningar som kopplas till undervisningsgrupp ”stannar kvar” i gruppen, till exempel en bedömning som kopplas till Engelska för 7B läsåret 19/20. Den bedömningen kommer inte att synas för den lärare som undervisar gruppen Engelska för 8B läsåret 20/21, även om det är exakt samma elever i gruppen. 

Om det däremot är samma lärare som undervisar gruppen båda åren kan hen se tidigare bedömningar under valet Gamla grupper. Givetvis kan en klasslärare och personal med högre behörighet se samtliga bedömningar för alla läsår, oavsett vilken grupp de kopplats till.

Bedömningar som kopplas till elev 
Bedömningar som kopplas till elev är låsta till eleven samt Skolverkets ämnes- eller kurskod. Det gör att en lärare som tar emot en elev kan se bedömningar från tidigare år från andra lärare som undervisat i samma ämne. Dessa bedömningar underlättar processen vid överlämningar. Även här kan klasslärare samt personal med högre behörighet se samtliga bedömningar som kopplas till elev.

Observera, när eleven byter skola gäller andra regler. Läs mer om detta längre ned i artikeln.

Sammanställning över vilka bedömningsfunktioner som tillhör vardera kategori

Funktion i Vklass Bedömning kopplad till undervisningsgrupp Bedömning kopplad
till elev
Skriftliga omdömen som del av IUP
X
Kriteriematriser
X För gymnasielärare, observera att matrisen endast följer lärare som undervisar i samma kurs.
Hittills uppnådda mål X
Kriteriematris kopplad till uppgift eller pedagogisk planering X
Extra anpassningar  X Gäller extra anpassningar som lärare dokumenterar i aktuell undervisningsgrupp. X Gäller extra anpassningar som klasslärare lägger upp synliga för alla lärare.
Bedömning av läxor, uppgifter, inlämningar X
Bedömningsmatriser X
Elevloggen X Gäller loggar som ämneslärare dokumenterar i aktuell undervisningsgrupp. X Gäller loggar som klasslärare lägger upp synliga för alla lärare.
Bedömning kopplad till pedagogisk planering X
Elevens filarkiv
X Syns dock endast för klasslärare och personer med hög behörighet.

Bedömningar kan följa med när elever byter skola inom kommunen/organisationen

En kommun kan välja att aktivera valet Tillåt lärare att se resultat från andra skolor i organisationen. Denna inställning kan endast en organisatörsadmin göra via valet Skoladmin > Organisation. Denna inställning gäller endast när elever byter skola inom samma skolform, till exempel en elev som byter från mellanstadiet till högstadiet.

Byter eleven skola är det bedömningar med koppling till elev som följer med, det vill säga IUP, Kuskapskravsmatriser, Extra anpassningar och Elevlogg. Observera att förutsättningen är att båda skolenheterna aktiverat samma moduler i Vklass. Ämneslärare på den nya skolan kommer däremot inte se de tidigare bedömningarna via Mina ämnen. Utan det är klassläraren som via Min klass och elevens Resultatsida får valet att att se bedömningar och extra anpassningar från tidigare skolenhet.

Bedömningar kan lämnas till vidare till annan skolform

Beskrivningen ovan gäller när elever byter skola inom skolformen. För att stödja övergången mellan olika skolformer finns Vklass överlämningar. Modulen underlättar när förskolor önskar ge underlag för mottagande pedagog i förskoleklass eller när personal i årskurs 9 vill ge underlag för elever som går vidare till kommunens gymnasieskolor.

På den överlämnande enheten, till exempel ett högstadium, kan en rektor eller pedagog välja att skapa en rapport med relevant innehåll. Exempelvis dokumenterande extra anpassningar samt åtgärdsprogram för hela klasser om det finns. Utöver information som redan finns i Vklass kan du addera filer eller information i textfält för en specifik elev. Den mottagande enheten, till exempel ett gymnasium, tar sedan emot rapporten sorterat på de nya klassammansättningarna. Det innebär att överlämningar kan skapas i Vklass på våren, även innan det är klart vilken skola eller klass eleverna hamnar i.

Modulen Överlämningar är även anpassad när elever går från en grundskola till en annan. Exempelvis kan du lägga till relevant information om viss elev samt lägga in kontaktuppgifter som den mottagande skolan kan se för att komplettera med en muntlig överlämning.

Har du frågor eller är intresserad av modulen Överlämningar? Kontakta kommunens kundansvarig på Vklass för mer information.

Bilden ovan visar den sammanställda rapporten sammanställd på klassnivå. Väljer du en elev når du den individuella rapporten med specifika uppgifter (bilden nedan).

Överlämningar till elever som flyttar till annan kommun

Information följer inte med när elever byter till en skola under annan huvudman. Detta gäller även om eleven flyttar till en skola som också använder Vklass. I dessa fall finns det manuella lösningar. Till exempel kan en skola skriva ut eller skapa PDF:er på IUP:er, skriftliga omdömen samt kriteriematriser. Observera, om du vill spara ner och skriva ut Kriteriematriser med färg behöver du lägga till bakgrundsfärg på din skrivare för att se de gröna, gula och röda fält som du fyllt i. Här kan du läsa hur man skriver ut Kriteriematriser med färg.

Updated on 12 oktober, 2022

Was this article helpful?

Related Articles