1. Home
  2. Utvecklingssamtal – Admin, skapa och redigera frågor

Utvecklingssamtal – Admin, skapa och redigera frågor

Denna artikel visar hur en administratör (SchoolPrinciple) kan skapa frågor och självskattningsformulär som vårdnadshavare på förskola samt elever på grundskola och gymnasiet kan besvara inför utvecklingssamtalet. Här har vi även samlat vanliga frågor kopplat till funktionen. Hur lärare lägger tider ut och förbereder utvecklingssamtal visas här.

Skapa och redigera skolgemensamma frågor

Du kan både skapa och redigera frågorna via Skoladmin > Skolan > Övrigt > Skapa och redigera innehåll för utvecklingssamtal. De frågor som finns under fliken Befintligt innehåll är gemensamma för hela skolan/enheten.

När du lägger till frågor finns det olika val/frågetyper. Du lägger in själva frågan i textrutan Fråga/Mål/Påstående sedan väljer du en av de fem frågetyperna. Bockar du för valet Aktiv syns frågorna för lärare, elever och vårdnadshavare och kan därmed besvaras. Alla frågor går att redigera samt att ta bort. Frågor som inte är aktiva kan därmed ligga i ett arkiv och göras aktiva i efterhand. Glöm inte att Spara.

  • Fråga att besvara innan samtal – Textruta som besvaras av vårdnadshavare på förskola eller elever på grundskola och gymnasieskola.
  • Elevmål – Textruta som pedagogen fyller i, förslagsvis under själva utvecklingssamtalet via fliken Under.
  • Självskattning – Frågor med skala (1-6) som elever besvarar
  • Frågor till vårdnadshavare – Textruta som enbart kan besvaras av vårdnadshavare, vanligen före utvecklingssamtalet. OBS, på förskolor och fritidshem behövs ej denna frågetyp. Använd istället Frågor att besvara innan samtal.
  • Återkoppling efter samtal – Textfråga som kan besvaras av pedagogen och eleven som det aktuella utvecklingssamtalet gäller.

Hur ser och besvarar elever dessa frågor?

Elever når funktionen via sin vanliga inloggning. De klickar på Min klass > Utvecklingssamtal. Eleven klickar på ”Gå till nya sidan för utvecklingssamtal”.

Eleven kan på samma sätt som pedagog och vårdnadshavare klicka på flikarna INNAN, UNDER och EFTER för att ta del av dokumentation samt besvara eventuella frågor.

Hur bokar vårdnadshavare ett utvecklingssamtal?

Bilden visar hur en vårdnadshavare via dator eller app kan boka utvecklingssamtal via vänstermenyn. En vårdnadshavare kan endast boka en tid/pedagog, dessutom gäller bokningen ett barn och samtliga vårdnadshavare. När ett utvecklingssamtal har bokats kan man inte boka övriga tillgängliga tider för barnet och pedagogen. Avbokning kan göras närsomhelst i Vklass. Avbokade tider kommer automatiskt dyka upp för övriga vårdnadshavare.

Hur ser och besvarar vårdnadshavare dessa frågor?

När en vårdnadshavare klickar på flikarna INNAN, UNDER eller EFTER väljer de först en bokad samtalstid. Via den gröna ikonen i nedre hörnet kan man även se tidigare utvecklingssamtal och kopplad dokumentation.

I de olika flikarna kan de dyka upp textfält som antingen besvaras av elever på grundskola eller gymnasium samt textfält dedikerade för vårdnadshavare. Se bilden nedan.

Utöver textfält kommer vårdnadshavaren under flikarna kunna se omdömen (IUP och Hittills uppnådda mål) närvarostatistik, notiser från tidigare samtal samt kopplade filer.

Hur ser sammanställningen ut för lärare?

Jobbar du som pedagog på förskola, grundskola eller gymnasium? Denna artikel visar hur du lägger ut tider för utvecklingssamtal samt hur samtalet förbereds baserat på självskattningar och besvarade textfrågor.

Om elever och vårdnadshavare har besvarat frågorna i mallen kommer dessa bli synliga för pedagogen som är kopplat till utvecklingssamtalet.

Textbaserade frågor som besvaras av pedagoger, elever och/eller vårdnadshavare kan redigeras flera gånger. Om detta görs finns det en versionshistorik tillgänglig. Den historiken syns strax under varje textruta, klicka på Senast uppdaterad av. I Versionshistoriken framgår vilken användare samt när textredigeringen genomfördes.

Vanliga frågor

Kan man boka två separata utvecklingssamtal för barnets olika vårdnadshavare?

Nej, det går inte. En vårdnadshavare kan endast boka en tid per barn. Frågorna kan besvaras och redigeras av båda vårdnadshavare, men det finns en versionslogg som sparar tidigare textsvar.

Måste förskolan ha kategorin ”Utvecklingssamtal” för att visa dokumentationer?

Ja, men saknas den kategorin går det bra att klicka på Visa mer, då kommer man vidare till det samlade dokuementationsflödet för barnet.

Kan elever och personal skriva i samma fält?

Ja, alla ändringar som görs kommer synas i versionshistoriken. Där framgår det vem och när textändringen är gjord.

Kan vi använda funktionen för andra samtal än de traditionella utvecklingssamtalen?

Ja, det är möjligt. Den enda begränsningen är att skolan måste ha klasser i Vklass för att kunna lägga ut samtalstider.

Syns all dokumentation för alla användare? Kan man ha något dolt?

Ja, all dokumentation under flikarna Före, Under och Efter syns för elev, vårdnadshavare, den som bokat samtalet. Ingen information går att dölja i Vklass.

Finns det någon manual som vi kan dela ut till elever och vårdnadshavare?

Nej, eftersom varje skola har olika frågemallar och rutiner kring utvecklingssamtal går det inte att göra en generell manual. Vi rekommenderar däremot att din skola/organisation skapar egna mallar som matchar skolans policy.

Vad händer med all dokumentation om ett utvecklingssamtal bokas av?

All påbörjad dokumentation på ett samtal som bokas av kopplas per automatik på nästa tid som bokas.

Vem kan se dokumentation gjorda på tidigare utvecklingssamtal?

Elevens mentorer/klasslärare kan se samtlig dokument från tidigare samtal. Detsamma gäller för eleven själv och samtliga vårdnadshavare .

Updated on 28 mars, 2022

Was this article helpful?