1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Anpassad studiegång i betyg (administratör)

Anpassad studiegång i betyg (administratör)

Registrera vilka elever som har anpassad studiegång och i vilka ämnen under (OBS! Detta görs innan lärarna sätter betyg); 

Skoladmin > Användare  > Administrera elever

Sök upp eleven, klicka på ikonen i den vänstra kolumnen för att komma till sidan Redigera elev. Klicka på fliken Betyg och sedan Lägg till betyg.

Skolform och klass samt betygsskala är ifyllt. Lägg till ett ämne eller flera kurser där eleven har anpassad studiegång och välj  **  i betyg för anpassad studiegång.

Definitivt och Sätt betygsdatum kommer vara ifyllt. Publiceringsdatum kommer att styras från Betygshantering > Inställningar.

Eftersom rektor är ansvarig för beslutet om anpassad studiegång, sätts rektors namn under fältet Betygsättande lärare och är den som undertecknar betygskataloger med anpassad studiegång. Klicka på Spara!

Anmärkning på slutbetyget

Noteringen på slutbetyget som talar om att eleven har haft anpassad studiegång, i vilket/vilka ämnen och på vilket sätt studiegången anpassats skriv i noteringsfältet. Klicka på Spara!

Anpassad studiegång (Skollag. 3 kap. 12 §)

”Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar får ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång).

Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen”

Updated on 1 juli, 2021

Was this article helpful?

Related Articles