1. Home
  2. V2 - Nya gränssnittet
  3. Uppföljning av Närvaro

Uppföljning av Närvaro

I det nya gränssnittet för Vklass finns det nu möjlighet att följa upp närvaro. Funktionen tillhandahåller statistik och visualisering av närvarodata för olika roller: ämneslärare, mentor och rektor/administratör. Funktionen fungerar på samma sätt för alla men har olika vyer.

Det är endast närvaro för lektioner som har närvaroförts som kommer att visas.

Funktionen hittas under huvudmenyn Uppföljning:

Ämneslärare

Följande bild visar sidan när man kommer in på den:

Uppföljningen

Beroende på vad för information som önskas, finns det tre olika vyer att hämta information från:

  • Elever
  • Ämnen/Kurser
  • Ämnesgrupper/Kursgrupper

Elever är vald som standard när man kommer in till sidan.

Fältet ”Skola” visas endast om man är kopplad till olika skolor.

Det kan stå antingen Ämnen eller Kurser och Ämnesgrupper eller Kursgrupper. Detta är beroende av pedagogen är kopplad till gymnasiet eller annan skolform.

Elever

Under vyn Elever, finns valen:

  • Klass
  • Elev
  • Kurs

Klass är ett obligatorisk fält och det går bara att välja en klass åt gången.

När Klass har valts, kommer Elev-fältet att populeras med de elever som går i den klassen. Det går endast att välja en Elev.
Om Elev är vald, populeras Kurs med de kurser som är knutna till eleven. Endast en kurs går att välja.
Om Elev ej är vald, populeras Kurs med de kurser som är är kopplade till klassen.
Varken Elev eller Kurs behöver anges, utan är valfria.

För att ångra valen som har gjorts i de blåa fälten, klicka på cirkel-pilen.

Datumfälten ”Från och med” och ”Till och med” fälten är satta två månader bakåt i tiden som standardvärde men detta kan ändras genom att klicka på datumen. Det är endast månader som går att välja.

När valen är klara, klicka på ”Visa Närvaro”.

Olika vyer för resultatet

Resultatet kan sedan visas genom en lista eller genom en kalendervy. Lista är standardvärdet.

Lista

En summering visas först i ett diagram med procent. Sedan följer en matris över eleverna, närvaro, giltig frånvaro och ogiltig frånvaro i procent.

Elever går att klicka på för att komma till en specifik elev. Detta är samma sak som om man hade valt Elev från första början.

Elevens namn visas då i det blåa fältet för Elev och listan visar bara information om den eleven.

Kalendervy

Kalendervyn visar frånvaron i olika rutor med olika färger.

Det går att klicka på rutorna för att se vad som har närvaroförts.

Den röda punken under vissa rutor visar ”Närvarande med avvikelsetid”

Vissa elever kan också ha en vit ruta. Då har eleven haft annan aktivitet.

Ämnen/Kurser

För Ämne/Kurser visas fälten Klass och Elev.

Klass måste anges. När man har filtrerat utan att välja Elev, visas alla kurser som är kopplade till den klassen.

Det går att klicka på kurserna. Man förflyttas tillbaka till vyn Elever och kursens namn syns i det blåa fältet för Kurs. Alla elever i den kursen med deras närvaro visas. Som tidigare går det att klicka på elevens namn här också.

Ämnesgrupper/Kursgrupper

I denna vy finns valen: Ämnes/Kursgrupp och Elev.

Ämnesgrupp/Kursgrupp måste anges. Elev populeras med de elever som är kopplade till ämnesgrupp/kursgruppen.

Ämnesgruppen populeras med de ämnen/kurser som den inloggade är kopplad till.

Resultatet visar elevernas namn, närvaro, giltig frånvaro och ogiltig frånvaro i procent.

Rektor

Som rektor, finns det endast två vyer: Elever och Kurser. Man hamnar med automatik i Elever-vyn när man går in på sidan. Funktionen fungerar sedan på exakt samma sätt som för ämneslärare.

Klasslärare

Klasslärare har två vyer: Elever och Ämnen. Elever är redan vald när man kommer in på sidan. Funktionen fungerar sedan på samma sätt som har beskrivits ovan.

Sortera

Alla Kolumnerna går att sortera genom att klicka på pilarna.
Elev kan sorteras på för eller efternamn, i bokstavsordning.

Datumfält

Datumfälten har en förinställd period på 2 månader bakåt i tiden plus nuvarande månad. Statistik kan endast tas fram för max ett halvår.

Updated on 1 november, 2023

Was this article helpful?

Related Articles