1. Home
  2. V2 - Nya gränssnittet
  3. Nya Kriteriematrisen

Nya Kriteriematrisen

Kriteriematrisen måste vara aktiverad i Skolkonfigurationen.

Kriteriematriserna finns för grundskolans alla stadier, gymnasiets kurser, SFI, särskolan, träningsskolan och specialskolan. Matriserna kopplas automatiskt till kursen/ämnesgruppen och följer kunskapskraven så som de står skrivna i kursplanerna från
Skolverket och kan inte modifieras. Kopplingen sker med automatik baserat på kurskod/ämneskod. Bedömning i matriserna görs i form av en färgmarkering i respektive ruta. Detta gör att kriteriematriserna kan användas både för den summativa och formativa bedömningen på skolan.

Alla bedömningar som görs i V2 är kompatibla med bedömningar i V1. De kommer bedömningar gjorda i V2 ej att visas i V1.

Färgerna för matrisen har ändrats. Matrisen visar nu lila eller rött istället för grönt, gult och rött. Denna ändring har gjorts för att visa progressionen i elevens utveckling samt för att ha en bra tillgänlighet på sidan.

Det som tidigare var gult visas nu i rutan som en halv markering.

Rött visas också som en halv markerad ruta men endast i första rutan.

Som undervisande lärare når man Kriteriematrisen via Grupper och sedan en kurs. Under ”Översiktsvyn” för kursen hittas Kriteriematris.

Matrisen visar eleverna och bedömningsvillkor som gäller för just denna kurs.

Här kan bedömning göras för de olika kriterierna. För denna kurs gäller E/C/A.

Bedömningen kan göras för hela klassen genom att klicka på E/C/A som visas i blått. Samma bedömning ges då till alla.

När man håller musen över E/C/A kan man se definitionen av det kriteriet.

Det går också att göra en bedömning för en elev och man klickar då på rutorna i raden för eleven. För att göra en bedömning klickar man på en ruta. Rutan blir då lila. För att få en halv ruta, klicka en gång till i rutan. För att få rött, klicka tre gånger i första rutan.

När bedömningen är gjord, kan man ”Spara” eller ”Spara och Publicera”.

Genom att bara spara, sparas bedömningen men syns ännu inte för eleven eller vårdnadshavaren. När man sparar och publicerar visas den för alla.

Det går också att göra en bedömning för en specifik elev genom att klicka på elevens namn i listan.


I elevens vy, går det också att ge samma bedömning på alla kriterier. Klicka på E, C eller A. Det går också bra att ta kriterie för kriterie.

Klicka på krysset till vänster för att se mer om kriteriet.

Då fälls kriteriet ut. En kommentar att göras och om planeringar och uppgifter finns kopplade ser man dem här.

Om skolan har versionshantering aktiverat, kommer matrisen ha en arbetskopia av matrisen. När en bedömning är publicerad kommer det att finnas en arbetskopia samt publicerade versioner. De publicerade versionerna går ej att redigera. Det kommer endast finnas en arbetskopia. Arbetskopian uppdateras och får en ny tidsstämpel.


Om versionshantering ej är aktiverat, kommer det endast finnas en version av matrisen.

I årskurs 3 visas endast Uppnått resultat.

Om alla kriterier inte får plats på sidan, går det att scrolla genom att klicka på pilerna som finns på höger sida.

Koppla Planeringar och Uppgifter

Det går att koppla planeringar och uppgifter så att dessa syns i kriteriematrisen och kan således hjälpa till med bedömning av kursen.

Planeringarna och uppgifterna kopplas från funktionen Prov och Uppgifter.


Updated on 22 november, 2023

Was this article helpful?

Related Articles