Standarden SS12000

SS12000 är en svensk standard som tagit fram inom SIS. Skolverket stödjer standarden och är med i arbetsgruppen som hanterar standarden. Vklass är medlemmar i SIS och deltar i utvecklingen av standarden. Läs mer om standarden på SIS webbplats: https://www.sis.se/standardutveckling/tksidor/tk400499/sistk450/ss-12000/

Olika versioner av standarden

SS12000 har släppts i tre versioner. Nya versioner har alltid ersatt den gamla versionen.

SS12000:2018
Första versionen av standarden och innehöll bara en bråkdel av det som finns i nuvarande version av standarden. Efter att denna version släppts bestämde SIS-gruppen att göra om standarden helt och man bytte arkitektur från SCIM till OpenID 3.0. Denna version är ersatt och Vklass har inget stöd för denna version.

SS12000:2020
Helt ny version av standarden byggt på OpenAPI 3.0 och hanterar mer av skolans data än vad tidigare version gjorde. I augusti 2022 ersattes denna version med en korrigering.

SS12000:2022
Eller mer korrekt benämning: SS 12000:2020/korr 1:2022 är den senaste versionen av standarden och den som idag gäller och det som Vklass stödjer. Endast mindre felkorrigeringar är gjorda mot tidigare version.

En överenskommelse för interoperabilitet

Den tekniska standarden SS 12000 är en överenskommelse om hur olika it-system ska kommunicera med varandra. Hur data ska överföras från ett system till ett annat.

Standarden har så att säga tagit fram ett enhetligt språk för kommunikation mellan systemen och hur data ska se ut. Ett språk utan dialekter, d.v.s. utan systemspecifika tolkningar och lösningar av olika leverantörer.

SS 12000 syftar till att ge stöd för processerna

  • Skoladministration
  • Tjänstefördelning
  • Schemaläggning
  • Närvarohantering
  • Betygshantering

Som leverantör behöver man inte stödja alla delar i standarden. T.ex. om systemet inte har betygshantering så kan man heller inte stödja ändpunkterna för betyg.

Det är dock viktigt att på de delar som man som leverantör väljer att implementera i standarden så måste standarden följas. Obligatoriska fält och sådant som står i standarden kan man inte ignorera. Man kan heller inte göra egna lösningar på standarden för att informationen inte finns i sitt eget system. Då får man bygga om sitt egna system så man kan stödja standarden. Vklass stödjer standarden så som den är och gör inga speciallösningar till leverantörer som gjort en egen variant. Då är det inte SS12000 och ska således inte kallas för det av den leverantören heller.

Vklass har idag ett flertal uppsättningar där vi läser information ifrån det skoladministrativa systemet baserat på SS12000:2022. Vi återskriver också kontaktuppgifter till det skoladministrativa systemet via standarden SS12000:2022.

Vklass stödjer inte alla delar i SS12000:2022 vi stödjer de delar som är relevanta för Vklass och där det finns en annan leverantör som har det implementerat. T.ex. så stödjer vi inte schemainläsning via SS12000 av den anledningen att vi inte har någon kund som har en leverantör av schemaprogram som stödjer SS12000. När det finns en leverantör av schemaprogram som stödjer SS12000 som någon av våra kunder använder kommer vi förmodligen att utveckla detta stöd också.

Viktigt att poängtera också är att en leverantör kan ha ett modernt och bra API som inte är SS12000 som kanske togs fram innan SS12000:2020. I dessa fall finns ingen anledning att byta ut ett välfungerande API. Exempel på detta är de olika API:er som Tieto erbjuder för Edlevo. Det är moderna restbaserade API:er med bra dokumentation och som täcker in det mesta som finns i SS12000 och även delar som inte finns i SS12000.

Ska man som leverantör utveckla ett nytt API eller de integrationer som man hitintills erbjudit är filöverföringar av IMS-filer eller liknande så finns det ingen anledning till att inte utveckla stöd för SS12000 då det är en standard som leverantörer enats kring och som skolverket stödjer och sponsrat så att standarden är gratis. Ska Vklass utveckla en ny integration ser vi helst att den görs på SS12000.

Synkronisering av data från skoladministrativt system till Vklass genom SS12000:2022

För att Vklass ska kunna läsa in grunddata från ett skoladministrativt system via SS12000 måste leverantören av det skoladministrativa systemet stödja nedanstående anrop enligt standarden. Filter och expands på anropen måste vara fullt implementerat.

organisations -> startDate.onOrBefore, endDate.onOrAfter, expandReferenceNames

persons -> relationship.organisation, relationship.startDate.onOrBefore, relationship.endDate.onOrAfter, relationship.entity.type[_enrolment_, _duty_, _placement.child_, _placement.owner_, _responsibleFor.enrolment_, _responsibleFor.placement_], expandReferenceNames

– personinfo (personnummer, namn, email, telefon, kön, födelsedag, externa UPN’s)

– anställning (gruppkopplingar[mentor, förskollärare/fritidspedagog/barnskötare/specialpedagog/elevhälsopersonal], signatur)

– inskrivning (årskurs, skolform, studievägskod, program[referens+namn])

– placering (avdelningskoppling, skolform[förskola/fritids], maxtimmar)

– vh-koppling mot barn (id+namn)

– gruppmedlemsskap (id, namn, start/stop, grupptyp, skolform)

studyPlans -> student, expandReferenceNames

– kurser

– noteringar/anteckningar

activities -> organisation, (startDate.onOrBefore, endDate.onOrAfter saknas?), expandReferenceNames, expand[groups, syllabus]


persons -> civicNo, expandReferenceNames, enrolment, placements, organisation, startDate.onOrBefore, endDate.onOrAfter, expandReferenceNames

groups -> organisation, groupType, schoolTypes, startDate.onOrBefore, endDate.onOrAfter, expandReferenceNames, expand[assignmentRoles]

activities -> organisation, (startDate.onOrBefore, endDate.onOrAfter saknas?), expandReferenceNames, expand[groups, syllabus]

activitiesLookup -> (om startDate.onOrBefore, endDate.onOrAfter saknas på activities)

duties -> organisation, startDate.onOrBefore, endDate.onOrAfter, expandReferenceNamesUpdated on 9 december, 2022

Related Articles