1. Home
 2. Administratör
 3. Betygshantering
 4. Skriftlig bedömning i betyg (administratör)

Skriftlig bedömning i betyg (administratör)

Om en elev inte når upp till de kunskapskrav i ett ämne som enligt kursplanen ska ha uppnåtts efter avslutad kurs/ämne ska betyg inte sättas i ämnet. Betyget ersätts med en skriftlig bedömning med följande rubriker;

 • Elevens kunskapsutveckling
  • Eleven har uppnått följande kunskapskrav
  • Annan information
 • Stödåtgärder
  • Följande stödåtgärder har under elevens skoltid satts in för att stödja eleven att nå kunskapskraven enligt kursplanen.

Administratören på skolan informerar lärare hur detta skall registreras och samlas in!

Skriftlig bedömning (Skollag 10 kap. 22 §)

”I fall där ett icke godkänt betyg sätts ett avslutat ämne ska en skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i ämnet ges. Av bedömningen får också de stödåtgärder som har vidtagits framgå. Bedömningen ska undertecknas av läraren.

Om det enligt 18 § inte kan sättas betyg i ett avslutat ämne, får de stödåtgärder som har vidtagits framgå av beslutet.”

Updated on 1 juli, 2021

Was this article helpful?

Related Articles