1. Home
  2. Administratör
  3. Betygshantering
  4. Rättning låst betyg (administratör)

Rättning låst betyg (administratör)

(Skollag 3 kap 19§)

Rättelse av skrivfel och liknande förbiseende

”Ett betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller liknande förbiseende får rättas av rektorn. Innan rättelse görs ska rektorn ge eleven och elevens vårdnadshavare tillfälle att yttra sig, om det inte är obehövligt. Vid rättelse ska ett nytt skriftligt betyg utfärdas och den oriktiga betygshandlingen om möjligt förstöras. ”

OBS! Bestämmelsen kan dock inte tillämpas för sådana fel som beror på lärarens bristande utredning, felaktig bedömning av fakta eller liknande inför betygssättningen. Om rättelse sker ska det noteras i betygskatalogen.

Om ett betyg behöver rättas görs detta via;

Skoladmin > Användare > Administrera elever

Sök upp eleven, klicka på ikonen i den vänstra kolumnen för att komma till sidan Redigera elev. Klicka på fliken Betyg och Ändra för Ämnet som skall rättas.

  • Välj alternativet Rättning och fyll i följande notering;

“ Tidigare betyg X från datum “  Där X är det tidigare betyget och datumet är slutdatumet från ämnet/kursen.

  • Skriv in det nya betyget. Bocka INTE i låst.
  • Den betygsättande läraren är rektorn. Klicka Spara.
  • Skriv ut en ny betygskatalog som rektor skriver under.
  • Lås betyget och skriv ut ett nytt termins- eller slutbetyg.
Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles