1. Home
  2. Bedömning / uppföljning
  3. Utvärderingar / enkäter

Utvärderingar / enkäter

I Vklass finns ett verktyg för att genomföra enklare utvärderingar/enkäter som eleverna kan besvara anonymt.

En utvärdering kan riktas til en klass, kurs/ämnesgrupp eller hela skolan. Lärare når verktyget via Min klass > fliken Verktyg eller i en kurs/ämnesgrupp > fliken Verktyg. Med behörigheten Principal/StudentAdvisor/Editor så finns verktyget även under fliken Verktyg i Min skola.

Utvärderingar kan bara skickas till elever. När en utvärdering publiceras så skickas det händelser till alla elever i gruppen/kursen/klassen/skolan. Eleverna besvarar utvärderingen genom att klicka på länken i händelsen. Utvärderingarna nås i huvudsak via händelserna, men om eleverna har menyvalet ”Verktyg” aktiverat kan de även klicka därigenom för att nå utvärderingar skickade till dem.

När man skapar en utvärdering finns det möjlighet att återanvända frågor från en tidigare utvärdering. Skapa en ny utvärdering och kryssa i rutan ”Kopiera frågor från annat prov”. Då dyker en sökfunktion upp där du kan välja att göra en kopia av en tidigare utvärdering. Samtliga frågor från val utvärdering kommer att kopieras när du trycker på Skapa.

Resultaten sammanställs och du ser individuella svar (vid fritextfrågor) och svar på flervalsfrågor sammanställs i diagram. Alla svar lämnas in anonymt så du kan inte se vad en enskild elev svarat. Det är endast möjligt att se svaren i resultatvyn i Vklass, svaren kan inte exporteras på något annat sätt än genom att skriva ut resultatvyn.

För mer avancerade enkäter/utvärderingar rekommenderar vi exempelvis Google Forms eller Microsoft Forms som kan nås genom Vklass integrationer med G Suite & Office 365.

Updated on 1 juli, 2020

Was this article helpful?

Related Articles