1. Home
  2. Överlämningar i Vklass – Förskola

Överlämningar i Vklass – Förskola

Denna artikel beskriver funktioner i modulen Överlämningar gällande barn som byter förskola eller som går från förskola till förskoleklass. För överlämningar mellan grundskolor samt från grundskola till gymnasiet, läs mer här.

För organisationer med modulen aktiverad nås den via menyvalet Överlämningar. Där har förskolor och grundskolor möjlighet att skapa överlämningar för barn och elever som ska gå vidare till en annan skolenhet i organisationen. I steg två kan mottagande förskola eller skola ta del av informationen och återkoppla tillbaka. Den stora fördelen med modulen är att Vklass sorterar och rättighetsstyr överlämningarna baserat på elevens nya skol- och klasstillhörighet. Det gör att den personal på förskolan som skapar överlämningar inte behöver kontakta flertalet skolor och nya klasslärare separat.

Skapa överlämningar för flera eller samtliga barn på en avdelning

Vanligen skapas överlämningsdokument för barn i den avdelning som inom kort ska skrivas ut och sedan börja i förskoleklass. Steg ett är att du som pedagog på förskolan skapar en överlämningsmall för antingen dina kontaktbarn eller för hela avdelningen. Mallen kompletteras sedan av respektive kontaktpedagog eller i samband med ett avslutande utvecklingssamtal.

Inne i modulen under fliken UTGÅENDE klickar du på den gröna ikonen och Skapa överlämningar. Välj den eller de avdelningar du vill skapa överlämningar för. Klicka sedan på Filtrera. Nu får du fram en lista på barnen i de avdelningar du har valt.

Välj antingen samtliga barn eller markera de barn som du vill skapa överlämningar för. Scrolla sedan ner till fälten med kontaktuppgifter. Dessa upplysningar blir synliga för mottagande enhet. Du kan till exempel ange ett telefonnummer samt tider då du kan bli kontaktad om du markerar Muntlig överlämning på ett eller flera barn.

Du kan även markera i listan om du vill att rektor eller elevhälsoteam ska medverka vid en muntlig överlämning. När du är klar, klicka på Skapa överlämningar.

Fylla i överlämningsmallen med information för enskilt barn

När du har gjort steget ovan har en tom överlämningsmall lagts till för valda barn. För att se dessa, samt för att dokumentera i mallen, klicka på den övre fliken UTGÅENDE. Välj sedan klasser/avdelningar och klicka på Filtrera. De skapade mallarna i valda avdelningar syns då.

Klickar du på ett barn får du upp den tomma mallen för att dokumentera relevant information som sedan följer med i överlämningen. Det finns ett antal textfält där du som pedagog kan dokumentera. Barnets del syftar till att dokumentera information som barnet gärna vill dela med sig till läraren i förskoleklass. I Förskollärarens del finns fält för relevant dokumentation. Om du dokumenterar i fälten Kompletterande överlämningsplan kommer det tydligt framgå för den pedagog/rektor som tar emot överlämningsdokumenten.

Utöver textfälten kan du längst ner i överlämningsmallen bifoga filer. Du kan redigera kontaktuppgifter, markera att du önskar muntlig överlämning samt om överlämningen ska skickas till barnets vårdnadshavare eller inte. Vårdnadshavare kan i sin tur få möjlighet att revidera överlämningen eller att enbart godkänna den. Glöm inte att spara.

Radera överlämningar

Om du behöver radera redan skapade överlämningar, välj då fliken UTGÅENDE. Klicka på den gröna bollen och sedan Ta bort överlämningar. Gör sedan på samma sätt som när du skapar en överlämning, det vill säga att du väljer skola och avdelningar. Markera det eller de barn vars överlämningar du vill radera. Observera att du inte kan ta bort överlämningar för barn som redan har skrivits ut från förskolan. Överlämningen kommer att vara synlig i Vklass i totalt åtta månader innan den raderas permanent.

Rutiner för mottagande skola

När barnen slutat på förskolan och kopplats till nya förskoleklasser kommer den mottagande skolan att se de överlämningar som skapats i systemet. Välj fliken INKOMMANDE och sedan skola (om du är kopplad till flera skolor) samt den klass eller klasser där du vill se den överlämnade informationen. Efter att du har klickat på Filtrera syns informationen i listan.

Listan syftar till att ge en överblick på de barn som nyligen börjat i förskoleklassen. Om förskolan har dokumenterat i fälten Kompletterande överlämningsplan samt markerat Muntlig överlämning kommer detta synas i listan. För att ta del av enskilt barns överlämning klickar du på barnets namn. Den ifyllda mallen framträder med eventuella kontaktuppgifter. Mottagande skola kan markera Återkopplad när de har tagit del av informationen. Valet återkopplad syns även för den förskola som skapat överlämningen.

Vårdnadshavarens vy för att se och godkänna överlämning

Vårdnadshavare ser endast överlämningen när förskolan skapat denna i Vklass samt valt att Skicka till Vårdnadshavare genom att klicka i funktionen (se nedan). Via deras sitt konto kan de därefter addera information i överlämningen, se delen Vårdnadshavarens del.

Via valet Överlämningar når vårdnadshavare all dokumentation. De kan se samtlig information inklusive kontaktuppgifter.

Hur länge sparas en överlämning

En överlämning som skapas ligger maximalt kvar i 11 månader från det att den skapades. Men det skiljer sig beroende på när du skapar överlämningen. Nedanstående tider anger hur länge en överlämning ligger kvar.

Överlämningar skapade i januari ligger kvar i 11 månader
Överlämningar skapade i februari ligger kvar i 10 månader.
Överlämningar skapade i mars ligger kvar i 9 månader.
Överlämningar skapade i övriga månader ligger kvar i 8 månader.

Anledningen till att de ligger kvar olika beroende på när de är skapade är för att en förskola som börjar arbete på överlämningen i januari så ska skolan kunna se överlämningen under första terminen.
Sedan kan inte överlämningen ligga kvar för länge då den skulle störa om man gör en överlämning från förskoleklass till åk 1 nästa år.

Updated on 31 maj, 2023

Was this article helpful?